Obchodné podmienky

verzia 20221015

OBCHODNÉ PODMIENKY BUSINESS EXCHANGE EVENT POINT

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA STRETNUTIA ČLENOV KLUBOV BEEP

PREAMBULA

Poskytovateľ, spoločnosť beep.service s.r.o. a beep.world s.r.o. so sídlom Cintorínska 22, 81109 Bratislava, (ďalej len BEEP) ako tvorca podmienok a systému vytvárania vzťahov medzi fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami za účelom rozvoja spolupráce a obchodnej činnosti zúčastnených strán vytvára pre Členov klubov BEEP a účastníkov stretnutí Členov klubov (ďalej len Účastník), ktorým poskytuje služby BEEP, stretnutia v podnikateľských kluboch fyzicky alebo v prostredí internetu, online, prostredníctvo elektronických komunikačných prostriedkov.

Záujemcovia o účasť a využívanie služieb stretnutia BEEP splnením podmienok uvedených v tomto Vyhlásení a súhlasom s týmto Vyhlásením získavajú oprávnenie na účasť na stretnutí Členov klubu BEEP.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Podmienky“).

VÝKLAD POJMOV

 1. Člen – podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba).
 2. Členstvo vzniká: právoplatným uzatvorením Zmluvy alebo vyjadrením súhlasu s týmto Vyhlásením (ďalej Podmienkami) a to aj elektronickou formou napríklad aktívnym vyjadrením súhlasu v procese úhrady účastníckeho poplatku na podujatie alebo úhrady členského poplatku, po overení a vyjadrení súhlasu poskytovateľa a splnením záväzkov vyplývajúcich z Podmienok t.j. prijatím úhrady členského poplatku.
 3. Klub Členov, členský klub – základný organizačný útvar, jednotka, základné zoskupenie členov zvyčajne organizované geograficky a to najmä v jednotlivých okresných mestách. Spoločenské prostredie klubu vytvára podmienky a priestor pre realizáciu poskytovania podpory a to najmä stretnutiami účastníkov a členov.
 4. Kritériá pre prijatie člena a zachovanie členstva – povesť, pozitívne hospodárske výsledky, schopnosť vytvárať a udržiavať existujúce vzťahy B2B. Uchádzač o členstvo nie je priama konkurencia s iným členom klubu t.j. dvaja členovia si nesmú konkurovať vo svojich prevažujúcich činnostiach, produktoch. Člen dodržiava, neporušuje Podmienky.
 5. Kritériá pre pozvanie Účastníka stretnutia členov klubu – povesť, pozitívne hospodárske výsledky, schopnosť vytvárať a existujúce vzťahy B2B. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť účastníkovi počet účastí na podujatiach na 2 v priebehu 12 mesiacov. Výnimkou môže byť vyjadrenie súhlasu s Podmienkami do času prijatia úhrady členského poplatku.
 6. Stretnutie členov klubu – sa koná spravidla každých 14 dní okrem štátnych sviatkov, v zmysle kalendára stretnutí vydaného poskytovateľom. Účasť na stretnutiach je pre členov povinná. Stretnutie môže mať aj povahu digitálnu, v ktorom prebieha prostredníctvom audiovizuálneho prenosu prostriedkami IT, internetom resp. online. Stretnutie môže mať povahu raňajok (ďalej business breakfast), podvečerného rozvojového podujatia (ďalej business development afternoon) alebo networkingu s prvkami spoločenského stretnutia (ďalej business event).
 7. Účastník na stretnutí členov klubu neprezentuje činnosti, produkty, ktoré sú konkurenčné niektorému z členov. Účastník je pri splnení podmienok uvedených v tomto Vyhlásení oprávnený zotrvať na stretnutí klubu, využívať systém, podmienky, priestory určené k stretnutiu a konzumovať ponúkané pohostenie.
 8. Účastník – podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) pozvaný niektorým z členov na stretnutie klubu. Účastník je povinný zaregistrovať sa, vyjadriť súhlas s podmienkami uvedenými v tomto Vyhlásení a uhradiť Účastnícky poplatok. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť účasť účastníkovi, ak jeho účasť prekročila frekvenciu dvoch podujatí za posledných 12 kalendárnych mesiacov.
 9. Účastnícky poplatok – je poplatok za jednorázové využitie systému podpory, vytváraných podmienok pre vzťahy medzi fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami za účelom rozvoja spolupráce a obchodnej činnosti zúčastnených strán, za užívanie priestorov určených k stretnutiu, pomôcok a podporných technických prostriedkov a konzumáciu občerstvenia. Jeho úhrada vopred sa realizuje elektronickou formou, prostredníctvom web stránky alebo web portálu. Poskytovateľ k úhrade vystaví doklad v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi. Poskytovateľ je oprávnený vydávať a distribuovať účtovné doklady potvrdzujúce úhradu v elektronickej forme. Účastník má nárok na vrátenie poplatku v prípade neuskutočnenia sa podujatia z dôvodov na strane Poskytovateľa.

Technické podmienky audiovizuálneho prenosu:

 1. K pripojeniu sa tzv. online prenosu je nevyhnutné, aby účastník mal funkčné internetové pripojenie s dostatočnou stabilitou, rýchlosťou a kvalitou.
 2. Na prenos je možné používať notebook, PC, tablet, mobil prípadne iné obdobné zariadenie, prostriedky IT, ktoré umožňujú funkcie internetového prehliadača a zobrazovanie aplikácie pre video meeting, napr. zoom, google meet, ms teams, whatsup, fbmessenger a pod..
 3. Účastník si pred začatím podujatia musí overiť či má funkčné: mikrofón, reproduktor a kameru.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu dodávateľa aplikácie.

PLATOBNÉ PODMIENKY, POPLATKY, ZĽAVY, BENEFITY

Ceny sú uvedené s DPH. Poplatky za účasť na podujatí sú splatné pred začatím podujatia. Za uhradené sa považujú pripísaním na účet poskytovateľa.

1.Účastnícky poplatok za jedno podujatie je uvedený v elektronickom nákupnom procese vstupenky na podujatie na webovej stránke Poskytovateľa a môže byť odlišný podľa typu, druhu podujatia.

 • Poskytovateľ poskytne účastníkovi zľavu 50% pri nákupe nasledujúceho účastníckeho poplatku, ak svojím pozvaním zabezpečil účasť ďalšieho účastníka, ktorý uhradil celý účastnícky poplatok (bez storna) a uviedol pozývajúceho v požadovaných údajoch v priebehu elektronického nákupného procesu cez webovú stránku Poskytovateľa.

2. Členský poplatok na obdobie 12 mesiacov je jednorázovo 600€ a je splatný k 1. dňu začatia poskytovania služby.

 • Poskytovateľ poskytuje členovi možnosť platieb vo viacerých platbách a nasledovne:
 1. V dvoch platbách, pričom výška členského poplatku je 2*400€, v prvej splátke splatnej k 1. dňu začatia poskytovania služby a v druhej splátke k 1. dňu 6. mesiaca od začatia poskytovania služby.
 2. V troch platbách, pričom výška členského poplatku je 3*300€, v prvej splátke splatnej k 1. dňu začatia poskytovania služby, v druhej splátke k 1. dňu 4. mesiaca od začatia poskytovania služby a v tretej splátke k 1. dňu 8. mesiaca od začatia poskytovania služby.
 3. V 10 platbách, pričom výška členského poplatku je 10*100€, v splátkach splatných vždy k 1. dňu mesiaca počnúc mesiacom začatia poskytovania služby a potom počas nasledujúcich 9 mesiacov.

3. Zľavy z členského poplatku:

 1. Člen získava zľavu vo výške 100€ za 12 kalendárnych mesiacov členstva, ktoré bolo uhradené v plnej výške.
 2. Člen získava zľavu vo výške 100€ za každého účastníka, ktorému odporučí členstvo, a ktorý sa stane platným členom.
 3. Zľavy členov na členský poplatok sa započítavajú kumulatívne a budú členovi uplatnené až do výšky 50% členského poplatku z členského poplatku v aktuálne platnom období členstva a to z predpokladaných úhrad od poslednej počnúc.
 4. Nárok na zľavy nie je, v prípade ukončenia alebo prerušenia členstva z akéhokoľvek dôvodu.

4. Členský poplatok obsahuje:

 1. Účastnícke poplatky na podujatia BEEP bez poplatkov za konzumáciu.
 2. 2 konzultačné hodiny, 1/ 6 mesiacov, v tématike networking, ústny marketing, odporučenie a business development poskytované Poskytovateľom.
 3. Osobné alebo informačné prepojenia s inými podnikateľmi.
 4. Prepojenie a priebežnú aktívnu podporu na sociálnych sieťach.
 5. Uverejnenie na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii členov.
 6. Možnosť využívania benefitov členov, ktoré si vzájomne poskytujú.
 7. Možnosť využívania marketingovej podpory prostredníctvom DB kontaktov Poskytovateľa, pri súčasnom poskytnutí oprávnenia dispozície vlastnej DB kontaktov Poskytovateľovi.

5. Pri omeškaní akejkoľvek platby/splátky za členský poplatok si Poskytovateľ vyhradzuje právo zaslať Účastníkovi písomnú upomienku. Účastník poskytol Poskytovateľovi e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo za účelom možnosti upozornenia Účastníka na nezrealizovanie platieb, ku ktorým sa v Zmluve/objednávke zaviazal a súhlasí s tým, aby bol na uvedených kontaktoch, na účely vymáhania dlžných súm Poskytovateľom kontaktovaný.

6. V prípade, ak je Účastník v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splatnej splátky členského poplatku a to napriek písomnej upomienke zaslanej Poskytovateľom, ktorá bude obsahovať upozornenie na odňatie výhody platieb v splátkach a v prípade neuhradenia dlžných splátok ani v tejto dodatočne poskytnutej v lehote v upomienke, tak dôjde k strate výhody splácania členského poplatku vo forme mesačných splátok a pričom všetky splátky členského a to až do ukončenia Zmluvy/objednávky sa stanú splatnými uplynutím 15 dní odo doručenia upomienky.

7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť s okamžitou účinnosťou od Zmluvy/objednávky, ak Účastník neuhradil členský poplatok v celej výške, resp. mesačné splátky členského poplatku ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia upomienky, ktorou bol vyzvaný na úhradu členského poplatku .

8. V prípade, predčasného ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Účastníka zaplatenie celej výšky členského poplatku so splatnosťou v deň ukončenia platnosti Zmluvy/objednávky.

9. Ak tieto VOP alebo Zmluva/objednávka neurčujú inak, nevyužívanie služieb Účastníkom nemá vplyv na celkovú výšku členského poplatku a nezakladá ani nárok Účastníka na vrátenie členského poplatku ani jeho akejkoľvek časti.

10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov.

OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Účastník súhlasom s Podmienkami udeľuje Poskytovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov platnej legislatívy, ktoré sú alebo budú v priebehu trvania účinnosti Podmienok poskytnuté Poskytovateľovi (vrátane osobných údajov Účastníka), a to k účelom, v rozsahu a podľa ďalších podmienok uvedených v Podmienkach.
 2. Účastník udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely plnenia predmetu Podmienok, výkonu práva a povinnosti Podmienok, ochrany zdravia a majetku Poskytovateľa a tretích osôb, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti a evidencie prípadných pohľadávok voči Účastníkovi. Rozsah osobných údajov Účastníka je nasledovný: meno, priezvisko, telefonický kontakt, email, názov podniku, predmet činnosti, audiovizuálne záznamy, Účastníka.
 3. Účastník udeľuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov dobrovoľne, na vopred neurčený čas, najmenej však na dobu nasledujúcich 2 (dvoch) rokov odo dňa poslednej účasti na stretnutí členov klubov BEEP.
 4. Účastník dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby Poskytovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Účastníka tretiu osobu (sprostredkovateľa), aby táto spracúvala jeho osobné údaje. Účastník dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje sprístupnil účtovným, daňovým a právnym poradcom Poskytovateľa.
 5. Súhlasom s Podmienkami Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkové priestory, priestory používané pre stretnutia členov klubov, prostriedky na elektronickú audiovizuálnu komunikáciu Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa môžu byť monitorované pre účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia, pričom berie na vedomie a súhlasí s tým, že na takto vykonaných vizuálnych (či audiovizuálnych) záznamoch môže byť zaznamenaná jeho osoba a to aj pre prípady realizácie služby, ktorá je predmetom poskytovania Poskytovateľom, a že tieto záznamy môžu byť uchovávané Poskytovateľom po dobu dobu nasledujúcich 2 (dvoch) rokov odo dňa ich vyhotovenia.

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

1.Účastník sa zaväzuje bez časového obmedzenia, zachovávať mlčanlivosť o všetkých nasledujúcich skutočnostiach a údajoch týkajúcich sa Poskytovateľa:

 1. predmete a systéme Podpory a všetkých skutočnostiach súvisiacich s organizáciou, Členmi, Účastníkmi, Klubmi, Stretnutiami, Vyhlásením, Zmluvou, Podmienkami a pod.,
 2. hospodárskej, technickej, finančnej, účtovnej, obchodnej, marketingovej či inej povahy,
 3. strategických plánoch a spôsobu prevádzky,
 4. stavu, rozsahu, povahe a jednotlivých položkách majetku,
 5. zákazníkoch a klientoch, resp. o subjektoch, ktorým Poskytovateľ poskytuje svoje služby, produkty, a to vrátane ich osobných údajov, čo zároveň platí na zákazníkov, klientov a subjekty iných Členov či Účastníkov klubov,
 6. zmluvných vzťahoch Poskytovateľa s tretími osobami, čo zároveň platí na zmluvné vzťahy iných Členov či Účastníkov klubov. (spolu ďalej len „Dôverné informácie“)

2. Účastník sa zaväzuje bez časového obmedzenia, že Dôverné informácie nesprístupní tretím osobám, a že Dôverné informácie nevyužije k svojmu prospechu alebo k prospechu tretích osôb.

3. Účastník je povinný Poskytovateľovi vrátiť všetky dokumenty, listiny, veci a nosiče, ktoré obsahujú Dôverné informácie, a to okamžite a kedykoľvek, ak o to bude požiadaný Poskytovateľom; to isté platí aj voči Dôverným informáciám uloženým v elektronickej podobe na nosičoch (počítač, CD, DVD, USB, server a pod.), ktoré je Účastník povinný nenávratne vymazať okamžite a kedykoľvek ak o to bude Poskytovateľ žiadať.

4. Účastník je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť všetky opatrenia (technické, bezpečnostné, materiálne, personálne, a pod.) potrebné k tomu, aby Dôverné informácie, ktoré budú Účastníkovi sprístupnené v súvislosti s účasťou na stretnutí členov klubov, neboli sprístupnené tretím osobám; tieto opatrenia je Účastník povinný uskutočniť aj voči Dôverným informáciám uloženým v elektronickej podobe na jeho nosičoch informácií, vrátane príslušného fire-wallu, antivírovej ochrany, a pod.)

KONKURENČNÁ ČINNOSŤ

 1. Účastník je oprávnený poskytovať konkurenčné činnosti, k činnostiam Poskytovateľa uvedeným v týchto Podmienkach, pre tretie osoby za predpokladu, že pred začatím výkonu takýchto konkurenčných činností v prospech tretej osoby oznámi túto skutočnosť písomne Poskytovateľovi, kde identifikuje osobu, v prospech ktorej hodlá konkurenčnú činnosť vykonávať, stručný popis zamýšľanej činnosti, predpokladaný dátum jej zahájenia a dĺžku trvania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zakázať Účastníkovi výkon konkurenčných činností pre tretie osoby, a to najmä v prípadoch, ak má odôvodnenú obavu, že by tým mohlo dôjsť k zníženiu kvality poskytovanej služby Poskytovateľa v prospech Členov a Účastníkov, ak by to mohlo mať negatívne následky na hospodársku a obchodnú činnosť Poskytovateľa alebo ak Účastník porušil ustanovenia Podmienok.
 2. V prípade porušenia ustanovení o Konkurenčnej činnosti uvedených v Podmienkach je Poskytovateľ oprávnený požadovať náhradu škody alebo sankciu v hodnote 10000€ za každé porušenie jednotlivo.

AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Súhlasom s Podmienkami Účastník udeľuje Poskytovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) výslovný a bezpodmienečný súhlas na použitie každého a všetkých plnení, výstupov a prejavov (vrátane ich výsledkov – napr. materiály, dokumenty, obrazové a textové výstupy v listinnej, elektronickej či inej podobe), ktoré poskytne na základe alebo v súvislosti s poskytnutím služby Podpory BEEP a ktoré budú mať povahu diela v zmysle Autorského zákona, príp. iného prejavu chráneného Autorským zákonom (ďalej len „Diela“).
 2. Poskytovateľ je na základe bodu 1. tohto článku Autorské práva, oprávnený v plnom rozsahu Diela vrátane akýchkoľvek ich súčastí a zložiek používať spôsobom podľa vlastného uváženia, všetkými známymi spôsobmi ich použitia bez obmedzenia v najširšom možnom rozsahu prípustnom legislatívou Slovenskej republiky, najmä Autorským zákonom. Účastník súčasne udeľuje Poskytovateľovi súhlasom s Podmienkami súhlas na zmeny a úpravy Diel v zmysle Autorského zákona.
 3. Všetky súhlasy udelené Účastníkom sa udeľujú ako výhradné (výhradná licencia) a bez akéhokoľvek vecného, časového a územného obmedzenia. Poskytovateľ je oprávnený akýkoľvek súhlas udelený odplatne alebo bezodplatne postúpiť na tretiu osobu, ako aj tretím osobám udeliť odplatne či bezodplatne sublicenciu v rozsahu udelených súhlasov, s čím Účastník súhlasom s Podmienkami súhlasí. Poskytovateľ je oprávnený právo výkonu majetkových práv ku každému a všetkým Dielam, akýmkoľvek ich zložkám a/alebo častiam postúpiť na tretie osoby alebo tretím osobám udeliť súhlas (licenciu) na ich používanie ktorýmkoľvek spôsobom, s čím Účastník súhlasom s Podmienkami výslovne súhlasí. Účastník súhlasom s Podmienkami súhlasí aj s tým, aby Poskytovateľ udeľoval licencie podľa predchádzajúcej vety tretím osobám aj s právom tretích osôb sublicencie práv ďalším tretím osobám bez obmedzenia. Účastník zároveň súhlasí s tým, aby Poskytovateľ každé a všetky Diela, ich zložky a časti zverejnil, uvádzal na verejnosti pod svojím obchodným menom, príp. ich dokončil, zmenil alebo do nich inak zasiahol. Účastník v súvislosti s Dielami výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv.
 4. Akýkoľvek a všetky súhlasy/licencie podľa tohto článku Vyhlásenia sa poskytujú bezodplatne. V súvislosti s udelením súhlasov/licencií podľa tohto článku Vyhlásenia nevzniká Účastníkovi akýkoľvek ďalší nárok na akúkoľvek odplatu, náhradu, licenčný poplatok, odmenu, a pod.
 5. Účastník svojim súhlasom s Podmienkami vyhlasuje a potvrdzuje, že v plnom a neobmedzenom rozsahu disponuje/bude disponovať, a/alebo v plnom a neobmedzenom rozsahu vysporiada všetky práva, záväzky a súhlasy, ktoré podľa tohto článku Vyhlásenia poskytuje Poskytovateľovi, a že ich udelením Poskytovateľovi nie sú ani nebudú porušené akékoľvek práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov.
 6. Účastník súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený použiť Diela a akékoľvek plnenia Účastníka uskutočnené v súvislosti s poskytovaním služby BEEP, na reklamu a propagáciu Poskytovateľa a jeho podnikateľskej činnosti voči tretím osobám (najmä zákazníkom), a to bez akéhokoľvek vecného, časového a teritoriálneho obmedzenia.
 7. Všetky súhlasy udelené v tomto článku Vyhlásenia sú jednostranne neodvolateľné zo strany Účastníka.
 8. Ustanovenia tohto článku Vyhlásenia zostávajú v platnosti a účinnosti aj po skončení účinnosti Podmienok. Súhlasy a licencie udelené Účastníkom Poskytovateľovi zostávajú bezo zmeny platné a účinné, pričom po skončení účinnosti Podmienok nevznikne Účastníkovi v tejto súvislosti žiadny ďalší nárok na odmenu, odplatu, licenčný poplatok či iné plnenie.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VYHLÁSENIA

 1. Vyhlásenie a v ňom uvedené podmienky sú platné dňom uvedeným v nadpise týchto Podmienok s označením „verzia“ v tvare „rrrr.mm.dd“ a účinnosť dňom jeho podpisu Účastníkom alebo momentom súhlasu vyjadreného prostredníctvom elektronickej komunikácie, informačných technológií.
 2. Aj po ukončení účasti Účastníka na stretnutí členov klubu BEEP z akéhokoľvek dôvodu zostávajú v platnosti a účinnosti tie ustanovenia Podmienok, ktoré majú zostať podľa príslušných ustanovení Podmienok alebo z povahy veci v platnosti a účinnosti.
 3. Ukončenie účasti Účastníka na stretnutí členov klubu BEEP z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na povinnosť Účastníka zaplatiť Poskytovateľovi všetky peňažné a nepeňažné nároky, ktoré vznikli počas platnosti a účinnosti Podmienok alebo účasti Účastníka na stretnutí členov klubu BEEP.

Prihláška člena komunity BEEP networking

  - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

  Loading...