Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ako dotknutá osoba svojim podpisom udeľujem poskytovateľovi beep.service s.r.o. a beep.world s.r.o., obe so sídlom Cintorínska 22, 81108 Bratislava (ďalej len: „poskytovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovania na webovom sídle a sociálnych sieťach prevádzkovateľa, v informačnom systéme, v interných priestoroch pre účel propagácie dotknutej osoby a poskytovateľa v informačnom systéme, na jeho webovom sídle, profiloch na sociálnych sieťach ako aj voči tretím stranám, so zámerom budovať jeho dobré meno, a to prostredníctvom zverejňovania fotografií a informácií o spoločnosti, zverejňovania fotografi z organizovaných podujatí a aktivít poskytovateľa, a to v rozsahu:

 • čierno biela alebo farebná fotografia videozáznam (obrazový a/alebo
 • zvukový záznam fyzickej osoby) informácie: meno, priezvisko, email,
 • telefón, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje budú poskytované príjemcom,
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ďalej beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje.
 • Beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: beep@beep.world
 • telefonicky +421 911 627 320 alebo
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu prostredníctvom emailu na emailovú adresu: beep@beep.world.

Prihláška člena komunity BEEP networking

  - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

  Loading...